جشنواره‌های ADSL صبانت

16 مگابیت
یکسال
100,000 تومان
ویژه مشترکین جدید
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
107,910 تومان
ترافیک بین‌الملل:
100 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
50 گیگابایت
طرح شامل 100 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 50 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
16 مگابیت
6 ماه
145,000 تومان
ویژه مشترکین جدید
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
156,960 تومان
ترافیک بین‌الملل:
264 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
132 گیگابایت
طرح شامل 264 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 132 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
8 مگابیت
یکسال
185,000 تومان
ویژه مشترکین جدید
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
196,200 تومان
ترافیک بین‌الملل:
336 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
168 گیگابایت
طرح شامل 336 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 168 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
8 مگابیت
یکسال
75,000 تومان
ویژه مشترکین جدید
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
81,750 تومان
ترافیک بین‌الملل:
80 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
40 گیگابایت
طرح شامل 80 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 40 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
8 مگابیت
6 ماه
90,000 تومان
ویژه مشترکین جدید
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
98,100 تومان
ترافیک بین‌الملل:
144 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
72 گیگابایت
طرح شامل 144 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 72 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید

 

4 مگابیت
6 ماه
70,000 تومان
ویژه مشترکین جدید
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
78,480 تومان
ترافیک بین‌الملل:
120 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
60 گیگابایت
طرح شامل 120 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 60 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
4 مگابیت
یکسال
142,000 تومان
ویژه مشترکین جدید
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
150,960 تومان
ترافیک بین‌الملل:
264 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
132 گیگابایت
طرح شامل 264 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 132 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
16 مگابیت
یکسال
290,000 تومان
ویژه تمدید سرویس
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
313,920 تومان
ترافیک بین‌الملل:
540 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
270 گیگابایت
طرح شامل 540 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 270 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
16 مگابیت
یکسال
100,000 تومان
ویژه تمدید سرویس
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
109,000 تومان
ترافیک بین‌الملل:
192 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
96 گیگابایت
طرح شامل 192 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 96 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
16 مگابیت
6 ماه
180,000 تومان
ویژه تمدید سرویس
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
190,750 تومان
ترافیک بین‌الملل:
300 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
150 گیگابایت
طرح شامل 300 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 150 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید

 

16 مگابیت
6 ماه
70,000 تومان
ویژه تمدید سرویس
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
78,480 تومان
ترافیک بین‌الملل:
108 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
54 گیگابایت
طرح شامل 108 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 54 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
8 مگابیت
یکسال
185,000 تومان
ویژه تمدید سرویس
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
196,200 تومان
ترافیک بین‌الملل:
300 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
150 گیگابایت
طرح شامل 300 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 150 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
8 مگابیت
یکسال
50,000 تومان
ویژه تمدید سرویس
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
58,860 تومان
ترافیک بین‌الملل:
72 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
36 گیگابایت
طرح شامل 72 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 36 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
8 مگابیت
6 ماه
105,000 تومان
ویژه تمدید سرویس
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
117,720 تومان
ترافیک بین‌الملل:
180 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
90 گیگابایت
طرح شامل 180 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 90 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
8 مگابیت
6 ماه
40,000 تومان
ویژه تمدید سرویس
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
45,780 تومان
ترافیک بین‌الملل:
48 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
24 گیگابایت
طرح شامل 48 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 24 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید

16 مگابیت
یکسال
941,760 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
941,760 تومان
ترافیک بین‌الملل:
9600 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
4800 گیگابایت
طرح شامل 9600 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 4800 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
16 مگابیت
6 ماه
497,000 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
497,000 تومان
ترافیک بین‌الملل:
4800 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
2400 گیگابایت
طرح شامل 4800 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 2400 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
16 مگابیت
3 ماه
261,600 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
261,600 تومان
ترافیک بین‌الملل:
2400 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
1200 گیگابایت
طرح شامل 2400 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 1200 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
16 مگابیت
1 ماه
87,200 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
87,200 تومان
ترافیک بین‌الملل:
800 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
400 گیگابایت
طرح شامل 800 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 400 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید

8 مگابیت
یکسال
588,600 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
588,600 تومان
ترافیک بین‌الملل:
4800 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
2400 گیگابایت
طرح شامل 4800 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 2400 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
8 مگابیت
6 ماه
310,350 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
310,350 تومان
ترافیک بین‌الملل:
2400 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
1200 گیگابایت
طرح شامل 2400 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 1200 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
8 مگابیت
3 ماه
163,500 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
163,500 تومان
ترافیک بین‌الملل:
1200 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
600 گیگابایت
طرح شامل 1200 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 600 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
8 مگابیت
1 ماه
54,500 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
54,500 تومان
ترافیک بین‌الملل:
400 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
200 گیگابایت
طرح شامل 400 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 200 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید

4 مگابیت
یکسال
470,880 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
470,880 تومان
ترافیک بین‌الملل:
1920 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
960 گیگابایت
طرح شامل 1920 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 960 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
4 مگابیت
6 ماه
248,520 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
248,520 تومان
ترافیک بین‌الملل:
960 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
480 گیگابایت
طرح شامل 960 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 480 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
4 مگابیت
3 ماه
130,800 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
130,800 تومان
ترافیک بین‌الملل:
480 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
240 گیگابایت
طرح شامل 480 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 240 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
4 مگابیت
1 ماه
43,600 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
43,600 تومان
ترافیک بین‌الملل:
160 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
80 گیگابایت
طرح شامل 160 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 80 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید

3 مگابیت
یکسال
412,020 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
412,020 تومان
ترافیک بین‌الملل:
1200 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
600 گیگابایت
طرح شامل 1200 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 600 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
3 مگابیت
6 ماه
217,455 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
217,455 تومان
ترافیک بین‌الملل:
600 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
300 گیگابایت
طرح شامل 600 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 300 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
3 مگابیت
3 ماه
114,450 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
114,450 تومان
ترافیک بین‌الملل:
300 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
150 گیگابایت
طرح شامل 300 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 150 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
3 مگابیت
1 ماه
38,150 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
38,150 تومان
ترافیک بین‌الملل:
100 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
50 گیگابایت
طرح شامل 100 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 50 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید

2 مگابیت
یکسال
294,300 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
294,300 تومان
ترافیک بین‌الملل:
960 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
480 گیگابایت
طرح شامل 960 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 480 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
2 مگابیت
6 ماه
155,325 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
155,325 تومان
ترافیک بین‌الملل:
480 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
240 گیگابایت
طرح شامل 480 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 240 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
2 مگابیت
3 ماه
81,750 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
81,750 تومان
ترافیک بین‌الملل:
240 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
120 گیگابایت
طرح شامل 240 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 120 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
2 مگابیت
1 ماه
27,250 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
27,250 تومان
ترافیک بین‌الملل:
80 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
40 گیگابایت
طرح شامل 80 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 40 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید

1 مگابیت
یکسال
235,440 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
235,440 تومان
ترافیک بین‌الملل:
480 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
240 گیگابایت
طرح شامل 480 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 240 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
1 مگابیت
6 ماه
124,260 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
124,260 تومان
ترافیک بین‌الملل:
240 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
120 گیگابایت
طرح شامل 240 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 120 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
1 مگابیت
3 ماه
65,400 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
65,400 تومان
ترافیک بین‌الملل:
120 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
60 گیگابایت
طرح شامل 120 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 60 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
1 مگابیت
1 ماه
21,800 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
21,800 تومان
ترافیک بین‌الملل:
40 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
20 گیگابایت
طرح شامل 40 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 20 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید

512 کیلوبیت
یکسال
147,150 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
147,150 تومان
ترافیک بین‌الملل:
264 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
132 گیگابایت
طرح شامل 264 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 132 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
512 کیلوبیت
6 ماه
77,625 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
77,625 تومان
ترافیک بین‌الملل:
132 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
66 گیگابایت
طرح شامل 132 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 66 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
512 کیلوبیت
3 ماه
40,875 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
40,875 تومان
ترافیک بین‌الملل:
66 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
33 گیگابایت
طرح شامل 66 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 33 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید
512 کیلوبیت
1 ماه
13,625 تومان
تعرفه سرویس‌های غیرحجمی
دیتاپردازان
قیمت با مالیات:
13,625 تومان
ترافیک بین‌الملل:
22 گیگابایت
ترافیک منصفانه کل:
11 گیگابایت
طرح شامل 22 گیگابایت ترافیک منصفانه، معادل 11 گیگابایت ترافیک بین الملل می باشد. پس از پایان ترافیک منصفانه سرعت به 128 کیلوبیت کاهش می یابد و جهت بازگرداندن سرویس به حالت قبل می توانید از بسته های حجم اضافه استفاده نمایید.
با ما تماس بگیرید

ترافیک اضافه

 • داخلی
 • بین‌المللی
 • قیمت (تومان)
 • 2 گیگابایت
 • 1 گیگابایت
 • 2,180
 • 6 گیگابایت
 • 3 گیگابایت
 • 6,540
 • 14 گیگابایت
 • 7 گیگابایت
 • 15,600
 • 30 گیگابایت
 • 15 گیگابایت
 • 32,700
 • 60 گیگابایت
 • 30 گیگابایت
 • 58,860
 • 100 گیگابایت
 • 50 گیگابایت
 • 92,650
 • 200 گیگابایت
 • 100 گیگابایت
 • 180,286